Leveringsvoorwaarden Geneeskundeboek.nl

Deze website wordt uitgegeven en beheerd door Geneeskundeboek.nl.

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Geneeskundeboek.nl op haar internetsites en op alle overeenkomsten die via haar internetsites tussen Geneeskundeboek.nl en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken, tijdschriften of andere producten (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Geneeskundeboek.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Geneeskundeboek.nl: online boekhandel, gevestigd te Utrecht, en onderdeel van Prelum Uitgevers B.V., gevestigd te Utrecht.
  • Internetsite: de plaats op het internet waar Geneeskundeboek.nl de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
  • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Geneeskundeboek.nl via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Geneeskundeboek.nl of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Geneeskundeboek.nl niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Geneeskundeboek.nl en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2. Alle door Geneeskundeboek.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.3. Geneeskundeboek.nl behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Geneeskundeboek.nl zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Geneeskundeboek.nl binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst totstandkomt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Geneeskundeboek.nl.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Geneeskundeboek.nl geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4. Gegevens die Afnemer in het kader van een bestelling op de internetsite opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover Afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn, zal hij Geneeskundeboek.nl daarvan in kennis stellen.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2. Geneeskundeboek.nl streeft ernaar bestelde producten aan Afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Geneeskundeboek.nl, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.

5.3. Geneeskundeboek.nl is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Geneeskundeboek.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Geneeskundeboek.nl in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.

6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Geneeskundeboek.nl aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geneeskundeboek.nl is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Geneeskundeboek.nl te verrekenen met een vordering van Afnemer op Geneeskundeboek.nl, uit welke hoofde dan ook.

6.4. Geneeskundeboek.nl heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Geneeskundeboek.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Geneeskundeboek.nl tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen twee weken na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Geneeskundeboek.nl mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Geneeskundeboek.nl ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Geneeskundeboek.nl retour te zenden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Geneeskundeboek.nl, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.

7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen na aflevering te retourneren aan Geneeskundeboek.nl. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Geneeskundeboek.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van Geneeskundeboek.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel
8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Geneeskundeboek.nl heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geneeskundeboek.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Geneeskundeboek.nl behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Geneeskundeboek.nl uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Geneeskundeboek.nl) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geneeskundeboek.nl enig door Geneeskundeboek.nl aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Geneeskundeboek.nl wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Geneeskundeboek.nl noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Geneeskundeboek.nl of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Geneeskundeboek.nl met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Geneeskundeboek.nl met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.